170 هزار دلار محصولات فناورانه از ايلام به عراق صادر شد