2 میلیارد تومان وام بانک صادرات به چه افرادی تعلق می گیرد؟