20 درصد به هزینه های واردات و صادرات ایران تحمیل شده است