صادرات ایران به افغانستان 4 برابر صادرات اتحادیه به اروپا شد