گفتگو با مقام های گمرک 3 کشور برای عبور کامیون داران ایرانی