تولید و واردات ۳۱میلیون ماسک و توزیع ۱۳میلیون لیتر الکل تاکنون