با باز شدن سایت ثبت سفارش ،کدام خودروها از گمرک ترخیص می‌شوند؟