آمادگی فنی کامل ایران برای بازگشت به بازار جهانی نفت