افزایش ۱۰ درصدی ارزش تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه امسال