افزایش ۴۸ درصدی صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی آ. سه. آن