بازدید رئیس جمهور از پایانه صادرات محصولات کشاورزی مازندران