خراسان رضوی برای ترانزیت ریلی کالا از چین به اروپا آمادگی دارد