روند پروانه های خروجی در گمرک طی آبان ماه تغییری نداشته است