سردرگمی تولیدکنندگان مناطق آزاد با اجرای قانون جدید