صادرات بخش کشاورزی استان هرمزگان رشدی معادل ۷۶ درصدی ثبت کرد