صادرات بیش از ۴۰۰ تن خامه منجمد از کارخانجات نیشابور