صادرات نخستین محموله از «فولاد خراسان» به جمهوری قزاقستان