متوسط زمان ترخیص و ورود تجهیزات ICT به کشور کاهش یافت