نمایشگاه تخصصی اوراسیا در اردیبهشت ماه برگزار می شود