وصول درآمد فروش نفت، در دو ماهه اول امسال حداکثر ۱۵.۳ درصد بوده است.