پذیرش محموله‌های تجاری در اسلام قلعه از سر گرفته شد