پروانه‌های ورود موقت و کارت کارگزاری ها از سوی گمرک تمدید شد