کسب ۳۲۶ میلیون یورو ارز از صادرات واحدهای تولیدی استان زنجان