کشتی های تجاری؛ انواع کشتی های حمل و نقل و کاربر هریک از آنها