70 درصد واکسنهای وارداتی به کشور متعلق به کشور چین است