سیستم های توزیع کالا : پلی ارتباطی بین تولید کننده و مصرف کننده